Generalforsamling 2019

Dagsordenen den 28. marts kl. 19.30 bliver som følger:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4) Fremtidig virksomhed.
5) Indkomne forslag.
6) Budget og kontingentfastsættelse.
7) Hovedgeneralforsamling:
Valg af:
a) Næstformand/sekretær
b) Hovedkasserer
c) En suppleant
På valg er
Christina Rohde, Næstformand/sekretær (genopstiller)
Michael Hansen, Hovedkasserer (ønsker ikke genvalg)


VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING

HI SKANDERBORG

Kapitel 1. Navn og formål.

§ 1.
Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i Skanderborg kommune.


Foreningen skal ved tilmelding til turneringer, i arbejdet med sponsorer og annoncering m.v. anvende: HI Skanderborg. Foreningens klubfarve er gul og grøn. - udgår

Forslag til ændring ved generalforsamling marts 2019:

Foreningen og dens afdelinger skal ved tilmelding til turneringer, i arbejdet med sponsorer og annoncering m.v. anvende navnet HI Skanderborg, medmindre der foreligger godkendelse til brug af andet afdelingsnavn, hvori ordet Skanderborg indgår.

Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra, hvis afdelingen indgår sportsligt samarbejde med anden forening/klub uden for HI.

Det er alene hovedbestyrelsen der kan dispensere for og godkende brugen af andet navn. Dispensation kan især gives, hvis afdelingen indgår sportsligt samarbejde med anden forening/klub uden for HI Skanderborg.

Indleder en afdeling forhandlinger om samarbejde med en eller flere andre foreninger, skal den forinden orientere hovedbestyrelsen.

Begrundelse:

Erfaringen viser, at der ofte opstår et behov for samarbejde sammenlægning med andre foreninger, hvis idrætsgrenen fortsat skal være en mulighed i Højvangen / Skanderborg kommune. I forhandlingerne kan der være et behov for, at afdelinger ændrer navn, men ønsker det nye samarbejde at anvende de fordele og den solidariske hæftelse der er ved, at være medlem af HI Skanderborg, skal alle navneændringer eller brug af andre navne ved tilmeldinger være godkendt af HI Skanderborgs hovedbestyrelse. Der bør være et krav om, at ordet Skanderborg indgår, igen for at sikre, at HI Skanderborg fortsat har en vis synlighed og det må være relevant, når foreningens fordele bliver en del af afdelingens drift.

§ 2.

Foreningens formål er gennem afdelinger, familie og andre fællesskaber at skabe mulighed for aktiv idrætsudøvelse, samt at fremme interessen for idræt og samvær.

Kapitel 2. Medlemsforhold.

§ 3.
Medlemskab er åbent for alle. Der optages aktive og passive medlemmer.

Optagelse af medlemmer, såvel aktive som passive, sker ved skriftlig meddelelse til den eller
de afdelinger hvor medlemskab ønskes, eller ved tilmelding til en afdelings aktivitet viaforeningens elektroniske medlems- og kontingentregistrering.

For medlemmer under 15 år skal registreringen foretages af en værge.

§ 4.
Medlemmerne har pligt til at følge foreningens vedtægter og de beslutninger generalforsamlinger og bestyrelser har truffet, samt ved sin optræden vise sig som en værdig repræsentant for HI Skanderborg og sporten. –

ændres til:

Medlemmerne har pligt til at følgende foreningens vedtægter og de beslutninger generalforsamlinger og bestyrelser har truffet, samt ved sin optræden vise sig som en værdig repræsentant for sin sport og for HI Skanderborg og dens afdelinger.

Begrundelse: 
Ændringer respekterer, at der kan anvendes et af hovedbestyrelsen godkendt afdelingsnavn uden dette indeholder ordet HI Skanderborg, men stiller samtidig krav om opfylde pligterne når man er medlem og har de fordele som HI Skanderborg byder sine medlemmer.

§ 5.
Medlemmerne har ret til at tage aktiv del i den træning og de kampe eller konkurrencer
afdelingen forestår eller deltager i.

Aktiv deltagelse sker under hensyn til træningsniveau og tilstand.

§ 6.
Passive medlemmer har ret og pligt til at virke i den enkelte afdelings interesse.

§ 7.
Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til den enkelte afdeling. Udmeldelse er dog betinget af, at al kontingent til og med indeværende kontingentperiode er betalt. Udmeldt er også et medlem, der ikke har fornyet sin elektroniske registrering ved sidste frist for tilmelding til en ny sæson. Et elektronisk medlemskab er dog gældende indtil skyldig kontingent er betalt.

§ 8.
Eksklusion, såvel af aktive og passive medlemmer, kan finde sted når et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af denne vedtægt, på anden måde har optrådt i strid med de beslutninger en generalforsamling eller bestyrelse har truffet eller har optrådt på en for HI Skanderborg ** eller sporten uværdig måde. Eksklusion sker efter anmodning fra den enkelte afdeling og efter beslutning i hovedbestyrelsen og kræver at mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse træffer beslutning herom, og efter at medlemmet har haft lejlighed til at udtale sig over for hovedbestyrelsen.

** - her tilføjes dens afdelinger således: sætningen bliver: HI Skanderborg, dens afdelingen eller sporten

 Begrundelse:


En evt. eksklusion kan herefter fortsat bruges for medlemmer i afdelingerne som har gjort sig skyldige i overtrædelser der kan danne grundlag for eksklusion. Dette selv om de evt. er indgået i foreningen fra et samarbejde mellem flere.


Kapitel 3. Ordinære generalforsamlinger.

§ 9.
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

§ 10.
Afdelingsgeneralforsamlinger afholdes af hver afdeling og en gang årligt i februar/marts måned og inden afholdelse af hovedgeneralforsamlingen.

§ 11.
Aktive og passive medlemmer samt værger for aktive medlemmer under 15 år kan deltage i generalforsamlingerne.

Medlemmer af HI´s Venner kan deltage i hovedgeneralforsamlingen. – udgår. HI`s Venner er opløst ved ekstraordinær generalforsamling 3. december 2018.

§ 12.
Indkaldelse, dagsorden m.v.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingens dagsorden kan ses på hovedafdelingens hhv. afdelingens hjemmeside.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter og navne på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, herunder oplysning om, hvorvidt de pågældende modtager genvalg:

1) Valg af dirigent.


2) Beretning.


3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.


4) Fremtidig virksomhed.


5) Indkomne forslag.


6) Budget og kontingentfastsættelse.


7) Hovedgeneralforsamling:Valg af:a) Formandb) Næstformand/sekretærc) Hovedkassererd) En suppleantPå valg er ”Funktion og navn”


Valgperioden for Hovedformand, næstformand/sekretær og hovedkasserer er 2 år, således at hovedformanden er på valg på lige årstal, og hovedkasserer samt næstformand/sekretær på ulige årstal.

Suppleanten vælges ved den årlige generalforsamling for 1 år.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant, for 1 år, i henhold til § 19.


8) Afdelingsgeneralforsamling:


Valg af ledelse i henhold til § 24 stk. 3. På valg er "Funktion og navn".


§ 13.
Stemmeret. Ethvert aktivt medlem af en afdeling har stemmeret på afdelingens generalforsamling. For aktive medlemmer under 15 år udøves stemmeretten ved en værge. Er værgen tillige aktivt medlem, kan der stemmes både som værge og som aktivt medlem.

Stemmeretten udøves personligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Ethvert aktivt medlem samt bestyrelsen i HI´s Venner, der ikke er aktive medlemmer, har stemmeret på hovedgeneralforsamlingen. Ved udøvelse af stemmeret her gælder samme regler som ved afdelingsgeneralforsamlingen. – udgår og ændres til:

Ethvert aktiv medlem af en afdeling under HI Skanderborg har stemmeret ved hovedgeneralforsamlingen. Ved udøvelse af stemmeret her gælder samme regler som ved afdelingsgeneralforsamlingen.

Begrundelse:

HI´s Venner opløst ved ekstraordinær generalforsamling 3. december 2018, hvorfor de skal skrives ud af vedtægterne og ved at præcisere medlemskab under HI Skanderborg præciseres tilhørsforhold og fordele.

§ 14.
Taleret på generalforsamlingen har såvel aktive som passive medlemmer.

På hovedgeneralforsamlingen tillige medlemmer af HI´s Venner. – skal udgå:

HI´s Venner er opløst ved ekstraordinær generalforsamling 3. december 2018

§ 15.
Valgbare på hovedgeneralforsamlingen er kun aktive, værger for aktive medlemmer og repræsentanter for HI´s Venners bestyrelse fra det fyldte 18 år.

Udgår og ændres til:


Valgbare på hovedgeneralforsamlingen er kun personer som er fyldt 18 år som er aktive eller værger for aktive medlemmer der ikke er fyldt 18 år.

Begrundelse:

 HI´s venner er opløst ved ekstraordinær generalforsamling 3. december 2018, hvorfor de skal skrives ud af vedtægter.

 

På afdelingsgeneralforsamlingerne dog aktive medlemmer fyldt 15 år.

Til formand og kasserer dog fyldt 18 år.
En afdelingsformand kan ikke vælges til en af funktionerne i § 12, stk. 1, nr. 7 a - d.§ 16.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest 15 dage før generalforsamlingen.§ 17.
Beslutninger på generalforsamlingerne træffes ved simpel stemmeflerhed og normalt ved håndsoprækning.
Ethvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan dog kræve skriftlig afstemning.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 
Kapitel 4. Ekstraordinære generalforsamlinger

§ 18.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen (hoved-/afdelingsbestyrelse), og skal indkaldes, når mindst 25 eller 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen, der snarest og inden 30 dage indkalder (annoncerer) til ekstraordinær generalforsamling efter de samme regler som for ordinære generalforsamlinger efter § 12 og 16.Kapitel 5. Regnskab, kontingent og tilskud fra kommunen.

§ 19.
Regnskab:
HI Skanderborg
er én forening.De enkelte afdelingers bogførte formue (egenkapital) administreres af afdelingen indtil afdelingen ophører eller går i venteposition.Det påhviler generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i hovedforeningen og afdelingerne at påse og sikre, at foreningens/afdelingernes formue forvaltes i overensstemmelse med HI Skanderborgs vedtægter og formål.Det er bestyrelsernes ansvar, at regnskabet føres og medlemsregistrering sker i overensstemmelse med de retningslinjer Skanderborg kommune udsteder for tilskudsordninger for Folkeoplysende virksomhed.Afdelingerne kan lade den elektroniske administration af kontingent og medlemsregistrering varetage af en fælles funktion nedsat i overensstemmelse med beslutninger herom truffet i medfør af § 23.Afdelinger, der indgår sportsligt samarbejde en med anden forening uden for HI, skal udover afdelingens eget regnskab/budget føre et selvstændigt regnskab/budget for samarbejdet.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt for 1 år på hovedgeneralforsamlingen.


Endvidere vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.§ 20 stk. 1. Kontingent.

Aktive medlemmer betaler et kontingent. Kontingentet fastsættes på afdelingernes generalforsamling og består af et afdelingskontingent for hver idrætsafdeling som medlemskab vedrører.Kontingent betales ved den elektroniske tilmelding til en af foreningens aktiviteter, medmindre der foreligger skriftlig aftale om anden form for betaling.Af disse afdelingskontingenter tilfalder der hovedkassen et grundkontingent, som fastsættes på den ordinære hovedgeneralforsamling.§ 20 stk. 2. Passive medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af afdelingen. Kontingentet tilfalder ubeskåret afdelingen.§ 21.
Kontingentrestancer udover 3 måneder kan efter beslutning i hovedbestyrelsen medføre udelukkelse fra medlemskab og aktiviteter i samtlige af foreningens afdelinger.

 
Kapitel 6. Hoved- og afdelingsbestyrelser.

§ 22.
Hovedbestyrelsen udgøres af de i medfør af § 12, stk. 1, nr. 7 valgte, samt afdelingsformændene og formanden for HI´s Venner. – ændres til:
Hovedbestyrelsen udgøres af de i medfør af § 12, stk. 1 nr. 7 valgte og afdelingernes formænd.

 

Begrundelse:


HI´s Venner blev opløst ved ekstraordinær generalforsamling 3. december 2018.Afdelingsformanden kan udpege næstformand eller kasserer som suppleant til hvert enkelt møde eller for en nærmere aftalt periode.
Hovedformanden indkalder til bestyrelsesmøder, normalt med 8 dages varsel.
Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder enten hovedformand eller næstformand.
I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse. Dette gælder også ved optagelse af lån samt underskrivelse af dokumenter af almengældende art.§ 23.
Hovedgeneralforsamlingen og/eller hovedbestyrelsen kan etablere fælles funktioner og ad.hoc grupper til at varetage medlemsregistrering, registrering af økonomiske transaktioner og andre tværgående opgaver/projekter i relation til foreningen og dens afdelinger. Sådanne funktioner handler under ansvar overfor hovedbestyrelsen.§ 24 stk. 1. Afdelinger.

Foreningen er opdelt i afdelinger, der hver repræsenterer en idrætsgren.§ 24 stk. 2. Etablering.

Afdelinger kan etableres efter ansøgning til hovedbestyrelsen og etableres når mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse træffer beslutning herom.§ 24 stk. 3. Bestyrelse.Hver afdeling vælger i henhold til § 12 en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. Afdelinger med under 50 medlemmer kan vælge en bestyrelse på minimum 3 medlemmer.

Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges på generalforsamlingen. Afdelinger med 3 bestyrelsesmedlemmer vælger på generalforsamlingen formand og kasserer og beslutter i øvrigt fordelingen af funktioner. Funktionen som formand og kasserer må ikke varetages af samme person.
Valgperioden er 2 år således formand og sekretær afgår ved ulige årstal, næstformand og kasserer ved lige årstal.Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en valgperiode på 1år.Bestyrelserne er ansvarlige for og varetager den daglige ledelse, og afdelingskassereren fører afdelingens løbende regnskaber samt betaler løbende udgifter.I tilfælde af stemmelighed er afdelingsformandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens.Afdelingerne kan varetage den daglige drift i samarbejde med en eller flere, af de i medfør af § 23, af hovedgeneralforsamlingen eller hovedbestyrelsen nedsatte ad. hoc grupper.§ 24 stk. 4. Vakance.Ved en evt. vakance i en afdelingsbestyrelse kan denne i valgperioden supplere sig selv.§ 24 stk. 5. Forretningsorden.

De nærmere retningslinjer for afdelingens ledelse og drift fastsættes i forretningsordner udarbejdet af afdelingen og godkendt af hovedbestyrelsen. Forretningsordenen skal beskrive omfanget af samarbejdet med en eller flere af foreningens ad. hoc grupper nedsat i medfør af §23. Samarbejde kan endvidere etableres ved fremlæggelse af beslutningsreferat med konkret anmodning. 
§ 24 stk. 6. Tegningsregel for bankkonti.Hovedforeningens bankforretning tegnes af Hovedformanden og Hovedkasseren.

De enkelte afdelinger bankforretninger tegnes af afdelingens formand, afdelingens kasserer samt hovedformanden.

 
Kapitel 7. Vedtægter og ophævelse.

§ 25.
Vedtægtsændringer kan kun ske efter forslag fremsendt til behandling på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.§ 26 stk. 1. Ophævelser/Venteposition/Solidarisk hæftelse:

 
Afdelinger:

Beslutning om en afdelings ophævelse hhv. venteposition kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling efter de samme regler som anført under §18 anført.

 
Ophævelser:

Ved en afdelings ophævelse skal aktiverne tilfalde foreningens hovedkasse.

Ophævelse kræver, at mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse kan tilslutte sig beslutningen

 
Venteposition:

Hvis en afdeling går i venteposition, opbevares aktiverne af hovedkassen.

Hvis afdelingen går i venteposition med negativ formue, må sportsrekvisitter m. v. ikke realiseres med henblik på nedskrivning af gæld. En afdeling kan gå i venteposition i maksimalt 2 år regnet fra beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling.Såfremt afdelingen ikke har optaget fornyet aktivitet inden venteperiodens udløb, betragtes afdelingen som ophævet. Overgang fra venteposition til fornyet opstart af aktiviteter sker efter bestemmelserne i § 24 stk. 2.Venteposition kræver, at mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse kan tilslutte sig beslutningen.

 
Solidarisk hæftelse:

 
HI Skanderborg hæfter for de forpligtelser de enkelte afdelinger påtager sig overfor tredjemand. Dette gælder også såfremt der er tale om svigagtige forhold, hvor den besvegne er i god tro.
Hvis en afdeling opløses eller går i venteposition med negativ egenkapital indløser afdelingerne og hovedkassen solidarisk den negative egenkapital. Som fordelingsnøgle anvendes den konsoliderede formuespecifikation ved senest afsluttede regnskab.De enkelte afdelinger hæfter solidarisk for udgifter til sagkyndig bistand i form af advokat og revision, der påføres foreningen på grund af myndighedskrav mod foreningen eller dennes repræsentanter.Ved fordelingen af omkostningerne anvendes samme model som ovenfor (egenkapital).For afdelinger, der har indgået sportsligt samarbejde med en anden forening/klub uden for HI, hæftes der kun solidarisk for afdelingens egenkapital ved afdelingens senest afsluttede regnskab.
§ 26 stk. 2. Foreningen: Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves endvidere, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ikke 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, indkaldes til en ny hovedgeneralforsamling, hvor beslutning kan træffes med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.Ved foreningens opløsning skal foreningens midler komme idrætten i Skanderborg Kommune til gode, og hovedgeneralforsamlingen træffer beslutning om midlernes fordeling.

Ændres til:Ved beslutning om opløsning af foreningen, skal en eventuel formue og andre værdier anvendes til idrætslige formål i Skanderborg Kommune efter generalforsamlingens bestemmelse. Hertil kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 
Begrundelse:

En præcisering af, at ved en beslutning om opløsning af foreningen, skal foreningens midler anvendes til idrætslige formål. Det er ligeledes en præcisering af, at den del af processen alene kræver almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer.

 


Denne vedtægt er behandlet og vedtaget foreningens hovedgeneralforsamling den 23. marts 2017.Samtidig ophæves foreningens vedtægt af 27. november 1997 med senere ændringer.

 
Skanderborg 23. marts 2017.

______________________
________________________

Alf Klærke
Kristian Thomsen

Hovedformand
Dirigent

 
 
Foreningens vedtægter: Første vedtægt 22. maj 1975 med revision september 1985, december 1994 og september 1997.

Anden vedtægt hovedgeneralforsamlingen 27. november 1997, med revision på hovedgeneralforsamlingerne 25. november 1999, 30. november 2000, ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2001, hovedgeneralforsamlingerne 29. november 2001, 27. november 2003, 25. november 2004, 26. november 2009, 24. marts 2011, 15. marts 2016 og 23.marts 2017.Højvangens Idrætsforening

HI Skanderborg (Højvangens Idrætsforening) er en idrætsforening beliggende i den nord-østlige del af Skanderborg by. 

Nyheder

Foreningen har god aktivitet og vi er nu over 1000 aktive medlemmer. Går du med en instruktør- eller bestyrelsesdrøm i maven, så hører vi meget gerne fra dig. Som i meget gerne...

Aktiviteter

Se og læse mere om vores forskellige aktiviteter, ved at klikke øverst i menuen.
Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte afdelinger direkte.